Đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đ𝖆̂𝖒 ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴠɪ̉ᴀ ʜᴇ̀ Lᴀ́ɴɢ Hᴀ̣

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂́ɴɢ Đᴀ (Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ đ𝖆̂𝖒 ɢᴜ̣ᴄ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ Lᴀ́ɴɢ Hᴀ̣ ᴠᴀ̀ᴏ đᴇ̂ᴍ 15/9

Sᴀ́ɴɢ 16/9, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂́ɴɢ Đᴀ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đ𝖆̂𝖒 ɢᴜ̣ᴄ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̂́ Lᴀ́ɴɢ Hᴀ̣, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴀ́ɴɢ Hᴀ̣. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂. Cᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ.

Bạn Đang Xem: Đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đ𝖆̂𝖒 ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴠɪ̉ᴀ ʜᴇ̀ Lᴀ́ɴɢ Hᴀ̣

Nᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ đᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴀ́ɴɢ Hᴀ̣, TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ Tʜᴇᴏ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ, ᴛᴏ̂́ɪ 15/9, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ Lᴀ́ɴɢ Hᴀ̣ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴛᴀxɪ ᴀ́ᴘ sᴀ́ᴛ, ᴇ́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛̀ɴɢ xᴇ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Nɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀxɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ xᴇ, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ đ𝖆̂𝖒 ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ, ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀxɪ ʀᴏ̛̀ɪ đɪ. Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ, ɴᴀ̆̀ᴍ ɢᴜ̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴠɪ̉ᴀ ʜᴇ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂́ᴛ đ𝖆̂𝖒 ᴏ̛̉ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ́ɪ. Tᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ 30 ɢɪᴀ̂ʏ. Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂́ɴɢ Đᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Sao chépNᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ đᴀ̂ᴍ ɢᴜ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠɪ̉ᴀ ʜᴇ̀ Lᴀ́ɴɢ Hᴀ̣: Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢɪ̀?

Xem Thêm : Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Mỗi ô tô nên có mã số định danh riêng và số dư tài khoản

Sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ (16/9), Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂́ɴɢ Đᴀ, TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴏ̂́ Lᴀ́ɴɢ Hᴀ̣, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴀ́ɴɢ Hᴀ̣, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂́ɴɢ Đᴀ.

Tʜᴇᴏ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ, ᴛᴏ̂́ɪ 15/9, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ Lᴀ́ɴɢ Hᴀ̣ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴛᴀxɪ ᴀ́ᴘ sᴀ́ᴛ, ᴇ́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛̀ɴɢ xᴇ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.


Chiếc xe taxi tiến tới ép 2 người đi xe máy


Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴀ̉ᴏɴɢ 30s

ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ đᴀ̂ᴍ ɢᴜ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠɪ̉ᴀ ʜᴇ̀ ʟᴀ́ɴɢ ʜᴀ̣: ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢɪ̀?

Xem Thêm : Thảm án ở Bắc Giang: Đối tượng lái máy xúc chém 3 chị em thương vong

Nᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ đᴀ̂ᴍ ɢᴜ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴠɪ̉ᴀ ʜᴇ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʏ ᴛᴀ́ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ

Nɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀxɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ xᴇ, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ, ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀxɪ, ʙᴏ̉ đɪ. Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ 30 ɢɪᴀ̂ʏ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ, ɴᴀ̆̀ᴍ ɢᴜ̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴠɪ̉ᴀ ʜᴇ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂́ᴛ đᴀ̂ᴍ ᴏ̛̉ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ́ɪ.

Cʜɪ̉ ʜᴜʏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂́ɴɢ Đᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀɴɢ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ ʙᴀ̆́ᴛ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Vᴇ̂̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̂ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴀ̂́ᴜ.

Nguồn: https://tamtinhlang.net
Danh mục: Tin tức

Viết một bình luận